logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Úvod

Dobrý den paní ředitelko/pane řediteli,

 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. vám nabídla nový MPSV ČR akreditovaný systém čtyřstupňového vzdělávání v oblasti práce s rizikem a vzdělávání pro vaše budoucí mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů.

Vzhledem k probíhající pandemii covidu, musíme posunout kurzy vzdělávání mentorů a ostatních pracovníků na příští rok. Všichni, kdo se přihlásili, jsou již vedeni v evidenci a ostatním nabízíme, aby se s námi spojili nebo se přihlásili s předstihem své pracovníky. Pokud jde o kurz mentorů, tam je na jeden kurz vzděláváno jen 16 osob, což je 8 poskytovatelů sociálních služeb.

Přehledně vám níže uvádíme všechny kurzy, které v tomto systému nabízíme.

 

NOVÝ UCELENÝ SYSTÉM POSTUPNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRÁCE S RIZIKEM V CHOVÁNÍ.

 

1.            ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ 

Akreditace č. A2020/0545 – SP/PC/VP, forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o první úroveň vzdělávání.

Základem problémového chování je u většiny uživatelů sociálních služeb nedostatečné uspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanismu agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, které vede zpětně k narušení komunikace mezi klientem a pracovníky. Obsahem naší první úrovně vzdělávání pracovníků v řadě následných vzdělávacích programů je právě související legislativa, a to hlavně seznámení účastníků s dnes již propracovanými metodami snižovaní neklidu/de-eskalace napětí/, tak, jak to ukládá §89 z. 108/2006 Sb. V této oblasti není zatím nastaveno víceúrovňové vzdělávání a o to se právě snažíme: tři úrovně vzdělávání a kurz pro mentory. Pracovníky někdy školí např. cvičitelé bojových umění nebo příslušníci Policie ČR. a navíc nejsou nastaveny dostatečně povinnosti vzdělávat se v metodách a technikách de-eskalace, které vedou ke zklidnění klienta, aniž by došlo v rámci rozčilující fáze incidentu k nárůstu agresivity. Tento námi předkládaný vzdělávací program se zabývá procvičováním metod a technik, které vedou ke zklidnění a odvrácení agrese klienta. Jsou propojeny s dalšími aspekty práce s neklidným klientem, ale také terapii organizace a pracovníka. Cílem je snaha odvrátit možnost vzniku problémového /agresivního/ chování klienta. Hlavním cílem je seznámit pracovníky s přístupem, který vede ke zklidnění bez užití restrikce.

2.            VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ÚCHOPECH A DRŽENÍ V PRÁCI S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

Akreditace č. A2020/0538 – SP/PC/VP, forma prezentační – 16 vyučovacích hodin

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o druhou úroveň vzdělávání.

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o druhou úroveň zvládání klienta s rizikem v chování, a to ve vybraných typech držení a úchopů a to u např. poskytovatelů, kteří prošli transformací a mají malý počet klientů a personálu nebo pro rodinné příslušníky s osobami s PAS. Tam, kde je potřeba maximálně 2 až 3 zasahující osoby. Výhodné například podporované bydlení apod. s menším počtem pracovníků nebo pro ty zaměstnance, kteří chtějí absolvovat celý systém úchopů a držení a popřípadě se chtějí stát mentory pro vzdělávání vlastních spolupracovníků v rámci 2. úrovně vzdělávání např. Práce s klientem s rizikem v chování. V tomto kurzu se z teorie probírají krizové a rizikové plány a jsou vztaženy jen na tuto oblast. Přezkoušení zvládnutí úchopů a držení a sebeobranných prvků je podle stanovených tabulek. Účastníci kurzu musí podle této hodnotící tabulky plně zvládnout všechny předepsané úchopy a držení.

3.            NÁCVIK UCELENÉHO SYSTÉMU ÚCHOPŮ A DRŽENÍ (zvládání klienta ve fázi fyzické agrese), krizové plány a zápis incidentu

Akreditace č. A2020/0524 – SP/PC/VP, forma prezentační – 24 vyučovacích hodin

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o třetí úroveň vzdělávání.

Jde o nácvik systému úchopů a držení, která jsou v souladu s §89 ZSS. Kurz zahrnuje ucelený systém zvládání agrese klienta ve stoje, sedu, chůzi, lehu na zádech a na břiše. Učí pracovníky sestavovat a zpracovávat rizikové a krizové plány u klientů s rizikem v chování. A zapisovat proběhlý incident podle §89, odst. 6 ZSS. Kurz přednáší průvodci dobré praxe, kteří mají osvědčení o absolvování speciálního výcvikového kurzu MPSV ČR, a to již od roku 2006. Jsou autory učebních textů, doplňují nové metody a poznatky. Působí po celé ČR a již třetím rokem i na Slovensku. Při vzájemných setkání si opakují a precizují systém úchopů a držení a metody snižování napětí. Někteří jsou sami pracovníky sociálních služeb, a to od ředitelů Domovů, přes sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, psychology., inspektory a odborníky v oblasti sociální problematiky. Oprávnění vzdělávat jsou také lektoři-mentoři, kteří získali osvědčení tím, že absolvovali všechny 3. úrovně vzdělávání a opakovací kurzy nastavené APPRCH ČR, z. s.. Budoucí mentoři jsou po dohodě s řediteli sociálních služeb navrženi na vzdělávaní na pozici mentora. Mentoři podepisující List mentora, který je zavazuje se minimálně 1x za rok se účastnit Opakovacího kurzu, mají povinnou mentorskou kartu. Musí absolvovat speciální kurz pro mentory a opakovací kurz. V kurzu Pravidla zvládání rizikového chování klienta přednáší vždy dva lektoři současně. Buď dva průvodci dobrou praxí nebo dva mentoři, ale ti jen v u poskytovatele sociálních služeb, kde mají pracovní poměr.

 

4. VZDĚLÁVÁNÍ MENTORŮ VE ZVLÁDÁNÍ SYSTÉMU ÚCHOPŮ A DRŽENÍ PODLE MANUÁLU MPSV-Práce s klientem s rizikem v chování.

Akreditace č. A2020/0544 – SP/PC/VP, forma prezentační – 24 vyučovacích hodin          

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o čtvrtou úroveň vzdělávání.

Absolventi kurzu–mentoři, si ověří schopnost vést nácvik, vzdělávání a upevňování metod práce s klientem s rizikem v chování ve vlastním zařízení. Mentoři si posilují schopnost pracovat s týmem a s dalším proškoleným mentorem.

V kurzu získávají frekventanti kurzu znalosti a dovednosti v užívání technik a metod de-eskalace napětí, osvojí si schopnost rozpoznávat jednotlivé stupně neklidu a stupně incidentu a zvolit odpovídající přístup. Orientují se v §89 zákona o sociálních službách č. 108/2006. Umí vyhodnotit, jakou techniku a metodu de-eskalace napětí použít. Umí nastavit krizové a rizikové plány u klientů s rizikem v chování. Zvládá a je schopen použit ucelený systém úchopů a držení a kontrolovat osvojení si techniky u svých kolegů/zaměstnanců.              

Jedná se o první kurz v ČR, který si klade za cíl vyškolit nové mentory v práci s klientem s rizikem v chování, a to, zvláště v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde se projevuje ve zvýšené míře problémové chování klientů. V DZR a DOZP by měli být proškoleny alespoň dva až tři mentoři, kteří budou systematicky a pravidelně školit další pracovníky u poskytovatele, kde jsou zaměstnáni, ve zvládání systému šetrných úchopů a držení, tak by pracovníci při agresivním ataku klienta efektivně uměli použít metody a techniky de-eskalace napětí a metody podle §89 z. 108/2006.

Budoucí mentoři jsou zaměstnanci výše uvedených pobytových služeb, kteří prošli akreditovanými kurzy zaměřených na klienta s rizikem v chování. Výběr budoucího mentora provádí poskytovatel – zaměstnavatel s podporou Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s.. Adept na mentora by měl mít podporu svého zaměstnavatele, měl by mít vyšší vzdělání a schopnost vzdělávat své spolupracovníky a vést tým. 

Mentoři podléhají průběžnému vzdělávání. 1x ročně absolvují 16hodinový kurz, opakovaní systému úchopů a držení, mají kartu mentora a podepisují kodex mentora, stejně tak kartu vlastních rizik. V okamžiku, kdy neabsolvují nastavené vzdělávání, ztrácí postavení mentora.

                Na požádání mají možnost supervize a analýzy různých situací v práci s klientem s rizikem v chování. Po třech letech mohou požádat o regulérní členství v Asociaci průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. Kurz je 16-ti hodinový.

                Hlavní důraz je kladen na jistotu a bezpečnost užívání metody zklidnění klienta s rizikem v chování. Zvládání klienta s rizikem v chování školí vždy dva průvodci.  Školí ve dvou skupinách po 7 nebo osmi účastnících kurzu. Celkový počet účastníků kurzu je maximálně 16. Při dobrém výcviku se minimalizuje riziko zranění klienta v situaci zásahu.

Technika je založena na šetrných, účinných a nebolestných úchopech (min. 2 pracovníci při jednom zásahu), na stupňování omezení zásahem vzhledem k situaci a na zklidňování klienta během situace zásahu.

 

OPAKOVACÍ KURZY

 

1.       OPAKOVACÍ KURZ VE ZVLÁDÁNÍ SYSTÉMU ÚCHOPÚ A DRŽENÍ 

Akreditace č. A2020/0540 – SP/PC/VP, forma prezentační – 16 vyučovacích hodin

 

Týká se poskytovatelů, kteří nemají vlastní mentory a školí je přímo průvodci naší asociace. Nebo mají své vlastní proškolené mentory a pracovníky ve svém zařízení školí oni.

Cílem opakovacího kurzu je trvalé upevňování dovedností vedoucí ke zvládnutí systému jednotlivých technik a metod při rizikovém chování klienta. Pracovníci získávají jistotu v tom, že bez obav metodu zvládání klienta s rizikem v chování použijí, a tím získávají větší jistotu v týmové spolupráci.

Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové a rizikové plány u konkrétního klienta.  

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb i pečující osoby/rodičů, jež mají dítě nebo děti s PAS. Setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování.  Základní podmínkou je, že již absolvovali jeden z akreditovaných kurzu: Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování nebo kurz mentorů v práci s klientem s rizikem v chování. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je max. 16, vzdělávají minimálně dva lektoři.

Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky opakovacího kurzu probrány a navrženy krizové a rizikové plány pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak postupovat při rizikovém chování klienta nebo klientů. Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a pevnou obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si účastníci opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Ze stávající praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání. Výsledkem bývá obava pracovníka užít v praxi metody a techniky deeskalace napětí u klienta ve fázi neklidu a užít fyzickou restrikci ve fází fyzické agrese klienta. K odbourání této obavy a nastolení pocitu jistoty je určen tento opakovací kurz pro SP/PC.

                                                                              

2.            OPAKOVACÍ KURZ VE ZVLÁDÁNÍ DRŽENÍ A ÚCHOPŮ PRO MENTORY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

Akreditace č. A2020/0542 – SP/PC/VP, forma prezentační –16 vyučovacích hodin

Účastníci opakovacího kurzu mentorů si upevňují dovednost zvládnutí systému jednotlivých technik a metod při rizikovém chování klienta. Získávají jistotu v tom, že bez obav metodu zvládání klienta s rizikem v chování použijí, a tím získávají větší jistotu v týmové spolupráci.

Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové a rizikové plány u konkrétního klienta.

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství i pečující osoby, jež se ve své praxi setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování.  Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je 15-16, vzdělávají vždy minimálně dva lektoři. Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky opakovacího kurzu probrány a navrženy krizové a rizikové plány pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak postupovat při rizikovém chování klienta nebo klientů. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si frekventanti opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Ze stávající praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání. Výsledkem bývá obava pracovníka užít v praxi metody a techniky deeskalace napětí u klienta ve fázi neklidu a užít fyzickou restrikci ve fází fyzické agrese klienta. K odbourání této obavy a nastolení pocitu jistoty je určen tento opakovací kurz pro mentory.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, 724335109, pogodova@seznam.cz, www.restrikce.cz.

Nastavený systém vzdělávání v oblasti práce s klientem s rizikem v chování

Mgr. Eva Pogodová, předsedkyně APPRCH ČR. zapsaný spolek

Oblast dodržování základních práv a svobod zvláště v pobytových zařízeních sociální péče a s tím související používání restrikce, tedy omezení klienta v jeho svobodné vůli, nebyla v České republice až do roku 2002, nijak systematicky sledována a nebyla nastavena žádná systémová řešení. Na počátku změny stál dokument natočený skrytou kamerovou ve sv. Jánu, který otevřel toto tabuizované téma a přinutil příslušné vládní instituce začít se problematikou zabývat.

Od roku 2002 byla přijata řada systémových opatření – metodický pokyn o užívání klecových lůžek, § 89 – týkající se restrikcí, který byl nejprve v novele zákona o soc. zabezpečení a později v z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, MPSV vzdělává prostřednictvím zahraničních expertů odborníky – průvodců dobrou praxí, kteří se mají touto problematikou zabývat a vzdělávat poskytovatele i zřizovatele sociálních služeb, v dubnu 2006 vzniká asociace těchto průvodců a vláda SCHVALILA Podporu koncepce transformace pobytových služeb v jiné typy služeb, terénních a ambulantních atd.

Asociace průvodců od roku 2007 zahajuje vzdělávání pracovníků převážně pobytových zařízení sociálních služeb v problematice práce s klientem s rizikem v chování, a to včetně nácviku zvládání klienta s neklidem až agresí. Tedy systému držení, úchopů a hmatu vedoucích ke zklidnění klienta, tak jak to průvodce naučili experti na oblast zvládání agrese s přihlédnutím k dodržování lidských práv ze Severního Irska, Holanska atd.

V roce 2008 byl tento program akreditován MPSV pro sociální pracovníky a nebyl být tehdy, bohužel, akreditován pro pracovníky v sociálních službách, kteří jsou nejčastěji v kontaktu s klientem s rizikem v chování. Ale problematika práce s klientem s rizikem byla alespoň v dotaci 6–8 hodin začleněna do Základního kurzu pro PSS. Což samozřejmě nestačí a mnohdy v těchto kurzech vzdělávali tuto problematiku příslušníci policie, vojska, trenéři džuda, různých bojových technik, což je ostře proti duchu toho, co je sledováno v rámci humánního přístupu ke klientovi s rizikem v chování.

APPRCH ČR, z. s. vychází z předpokladu, že téměř každé problémové chování má svou příčinu, i když ji pracovník v momentě vzniku nezná. Většinou je příčinou neuspokojování potřeb klienta, tedy diskrepance, která vzniká mezi tím, co klient potřebuje a co je mu nabízeno. Tato diskrepance je nositelem stressových situací, které mohou vyústit v agresi ze strany klienta a následně k restrikci ze strany poskytovatele. Tento problém je zvláštně markantní v Domovech se zvláštním režimem a také v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, resp. s mentálním postižením.

APPRCH ČR, z. s. se soustředila zvláště na Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde je situace nejobtížnější. V jedné skupině kurzů je maximálně 15-16 pracovníků poskytovatele, teorii vyučuje jeden průvodce, ale úchopy, hmaty a držení musí být vždy dva průvodci. Malý počet účastníků ve skupině a velká náročnost, a to i finanční, limitovala poskytovatele, kteří měli samozřejmě velký zájem projít tímto vzděláváním.

Dalším prubířským kamenem je malý počet vzdělávajících průvodců, protože u jednoho pobytového zařízení s kapacitou 60 účastníků je potřeba 4 běhy kurzu a vždy, po každém půl roce, opakování úchopů, aby si pracovníci byli jisti, že techniku zvládají dobře. Jde o velké finanční zatížení a nedostatečnou kapacitu průvodců.

Ověřili jsme si, že tam, kde mají průvodce dobrou praxí jako pracovníka ve svém zařízení je situace jiná. Tento odborník pravidelně proškoluje kolegy v zařízení. To nás vedlo k přesvědčení, že tudy vede cesta k rozšíření vzdělávání na většího počtu pracovníků. Vzdělat vytipované pracovníky jako mentory v oblasti práce s rizikem v chování. A zaměřit se na jejich systémové vzdělávání. Celý projekt byl nastaven a ověřován ve spolupráci se slovenskou vzdělávanou agenturou za podpory příslušného ministerstva Slovenské republiky.

Takto připravený systém vzdělávání byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a nyní ho předkládáme vám jako nabídku vzdělávání.

Našim cílem je nastavení vzdělávání pro budoucí mentory, kteří se rekrutují z toho kterého Domov pro osoby se zdravotním postižení nebo Domovy se zvláštním režimem. Budoucí mentory si vybírá management poskytovatele podle předem stanovených pravidel, jako např. mentor musí mít smlouvu na dobu neurčitou, musí projít alespoň základním pedagogickým minimem, musí být zdráv apod.

Dalším krokem je možnost účasti průvodce na prvním samostatném vzdělávání zaměstnanců novým mentorem u jeho mateřského poskytovatele. Tato supervize je jednodenní a na závěr je zhodnocení výsledku mezi průvodcem a mentorem a nastavena případná další podpora, tedy pokud to bude vyžadovat poskytovatel.

Po půl roce, ale maximálně po roce je vyškolený mentor povinen se účastnit povinného akreditovaného kurzu Opakovací kurz mentorů.

U absolventů kurzu pro mentory počítáme s maximální úspěšností, protože náročnost, ale i odpovědnost za zdraví své i klienta je značná. Vyšší úspěšnost je naším cílem.

Všichni úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení, plán dalšího vzdělávání a možnost supervize.

Přehled akreditovaných kurzů v problematice  práce s rizikem je uveden na našich stránkách www.restrikce.cz a na našich facebookových stránkách Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, zapsaný spolek.

Vaše dotazy můžete směřovat buď na Poradnu www.restrikce.cz nebo na předsedkyni APPRCH ČR – pogodova@seznam.cz.

Těšíme se na vaše příspěvky a spolupráci.