logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Zásadní dokumenty

Stanovy APPRCH Další dokumenty

STANOVY zapsaného spolku

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Článek I – Základní ustanovení

Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem zapsaného spolku s názvem Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Česká republika dále jen „spolek“.

Sídlo spolku: Vídeňská 986/22, 779 00 Olomouc.

Článek II – Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolné, profesní, nepolitické sdružení průvodců, mentorů a dalších odborníků v problematice rizikového chování, sledující jako základní cíl ochranu práv klientů sociální služby a služeb v obecném zájmu, s přihlédnutím k dodržování lidských práv a zvyšování úrovně kvality těchto služeb.

 2. Spolek je právnickou osobou.

Článek III - Poslání spolku

 1. Sdružovat především průvodce a mentory, případně další odborníky, a hájit jejich zájmy.

 2. Podporovat rozvoj profesních kvalit členů spolku, rozvíjet další aktivity vedoucí k dodržování a kontrole lidských práv.

 3. Šířit vzdělávání v oblasti lidských práv všude tam, kde hrozí, že by mohlo docházet k jejich porušování v souvislosti s rizikovým chováním.

 4. Podporovat komunikaci a spolupráci členů spolku s veřejností.

 5. Propagovat činnost spolku v tuzemsku i zahraničí.

 6. Vyvíjet studijní, dokumentační, informační, osvětovou a expertní činnost.

Článek IV - Doba trvání spolku

 1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek V – Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba na základě písemné přihlášky zaslané na adresu sídla spolku.

 2. Členství ve spolku doporučuje Rada spolku na základě posouzení odborné a profesní způsobilosti zájemce o členství.

 3. Členství ve spolku schvaluje Valná hromada souhlasem nadpoloviční většiny přítomných.

 4. Členství ve spolku zaniká:

  • zánikem spolku,

  • ke dni doručení písemného oznámení Radě spolku o vystoupení člena,

  • nezaplacením členského příspěvku v příslušném kalendářním roce bez udání důvodu,

  • zrušením členství na základě rozhodnutí 2/ 3 většiny přítomných na Valné hromadě,

  • úmrtím člena.

Článek VI - Práva a povinnosti členů spolku

1. Práva člena spolku:

 • účastnit se Valné hromady členů spolku,

 • podávat návrhy, podněty a stížnosti Radě spolku, předsedovi/ kyni spolku a žádat jejich projednání,

 • být informován o činnosti Rady a spolku, včetně hospodaření,

 • podílet se na činnosti spolku,

 • být volen do orgánů spolku.

2. Povinnosti člena spolku:

 • dodržovat stanovy a řády spolku,

 • respektovat usnesení Valné hromady spolku,

 • průběžně se vzdělávat v problematice rizikového chování a v oblasti dodržování lidských práv,

 • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše bude určena na zasedání Valné hromady spolku,

 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

 • dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy a dobré jméno spolku.

Mentoři, kteří jsou členy spolku, jsou povinni se účastnit průběžného vzdělávání nastaveného spolkem.

Článek č. VII – orgány spolku Orgány spolku jsou Předseda/předsedkyně spolku, Valná hromada, Rada spolku a Kontrolní komise.

1. Valná hromada

 • je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku,

 • schází se podle potřeby, minimálně jednou ročně, na základě rozhodnutí Rady spolku nebo předsedy/dkyně spolku,

 • přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů,

 • o průběhu jednání a usnesení pořizuje zápis, který podepisuje předseda/dkyně spolku,

 • projednává a schvaluje výroční zprávu,

 • projednává a schvaluje rozpočet,

 • navrhuje, volí členy Rady a Kontrolní komise na dobu 5 let,

 • odvolává členy Rady a Kontrolní komise,

 • navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků,

 • navrhuje a schvaluje změny stanov,

 • rozhoduje o zrušení členství ve spolku 2/ 3 většinou přítomných,

 • rozhoduje o zániku spolku 2/ 3 většinou přítomných.

2. Rada spolku

 • je výkonným a řídícím orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě spolku,

 • má nejméně 3 členy a je volena na pětileté funkční období Valnou hromadou spolku,

 • volí a odvolává předsedu/ kyni spolku,

 • může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů Rady, a který nesmí být v rozporu se stanovami spolku,

 • je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejich členů,

 • rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

3. Předseda/kyně spolku

 • je statutárním orgánem a je volen/ a Radou spolku na pětileté období

 • svolává Radu spolku,

 • řídí činnost spolku,

 • může písemně pověřit výkonem svých pravomocí jiného z členů Rady spolku,

 • je povinen/na svolat Radu spolku vždy, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů spolku, a to do měsíce od doručení žádosti,

 • v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku, je povinen/na do 60 dnů svolat Valnou hromadu, která zajistí doplnění člena Rady.

4. Kontrolní komise

 • je kontrolním orgánem spolku,

 • je dvoučlenná,

 • je volena Valnou hromadou na základě doporučení Rady,

 • kontroluje hospodaření spolku a zprávu předkládá Valné hromadě,

 • eviduje a řeší připomínky nebo stížnosti členů spolku.

č. VIII – Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schválného Valnou hromadou.

 2. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a finančními prostředky.

 3. Prostředky na svoji činnost získává spolek:

 • z členských příspěvků,

 • z darů, dotací a odkazů,

 • z příjmů z vlastní činnosti.

Článek č. IX – Zánik spolku

 1. Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 většina přítomných členů Valné hromady.

 2. Pro případ likvidace spolku se na téže Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

Článek č. X - Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami se činnost spolku řídí obecně závaznými právními předpisy.

 2. Stanovy spolku byly schváleny na Valné hromadě dne 25. června 2016. Účinnost nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku uvedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Zpracovala Mgr. Eva Pogodová

V Olomouci dne 15. června 2016

Rada spolku:

Mgr. Eva Pogodová, Vídeňská 22, 77900 Olomouc

Bc. Jan Straka, 783 05 Horní Loděnice č. 41

Bc. Jiří Šmahlík, Tyršova 742, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Blanka Čáslavová, Potoční 15, 785 01 Šternberk